Reklamačné podmienky

 1. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je prikladaná faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list. Osobným prevzatím tovaru v prevádzke predávajúceho, prípadne prevzatím tovaru od prepravcu, kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a tiež s reklamačným poriadkom predávajúceho a potvrdzuje tým, že bol s nimi oboznámený.
 2. V prípade zasielania tovaru prepravnou spoločnosťou je kupujúci povinný spolu s prepravcom prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť lepiacej pásky, poškodenie krabíc...) a v prípade jej poškodenia alebo neúplnosti odmietnuť tovar prevziať. V takomto prípade je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravná spoločnosť. V prípade škodovej udalosti sa predávajúci bude snažiť kupujúcemu v čo najkratšom možnom čase dodať nový tovar. Kupujúci svojim podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v poriadku. Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej krabice je nutné okamžite nahlásiť predávajúcemu bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
 3. Záručná doba pre fyzické osoby, ktoré tovar nebudú využívať pre účely podnikania je daná zákonom. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.
 4. Záručná doba pre osoby, ktoré tovar budú využívať pre účely podnikania, je daná obchodným zákonníkom.
 5. Reklamácia sa vzťahuje len na chybne dodaný tovar, t.j. vytlačený iný obrázok, ako si objednal zákazník, iný druh papiera ako bolo písomne dohodnuté so zákazníkom, iný počet kusov a pod. Kvalita tlače nie je predmetom reklamácie.
 6. Predávajúci má právo na vybavenie reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia.
 7. V prípade zistenia, že príčinou problému nie je reklamovaný tovar, ale nekorektne zadaná objednávka, bude to klasifikované ako neoprávnená reklamácia. Kupujúci bude na túto skutočnosť upovedomený a tovar mu bude vrátený v pôvodnom stave. Predtým však bude zákazníkovi ponúknuté riešenie na odstránenie daného problému.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie (dopravné náklady, ….). Až po uhradení týchto nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu. Kupujúcemu bude v tomto prípade vystavená faktúra a až po jej uhradení bude tovar vrátený späť.

 

Nárok na uplatnenie záruky Vám automaticky zaniká, ak:

 1. Je tovar poškodený.
 2. Tovar bol poškodený prírodnými živlami.

 

Postup pri uplatňovaní reklamácie

 • Požiadavku reklamácie odošlite na e-mail reklamacie@tlacfotografii.sk alebo ho rovno s popisom vady zašlite na našu adresu.
 • Tovar musíte dôkladne a bezpečne zabaliť, odporúčame do pôvodného obalu, aby sa predišlo poškodeniu tovaru.
 • Pribaľte k tomu fotokópiu faktúry s dodacím listom (originály prosím neposielajte)

Počkajte na informačný email.

Reklamácia bude vybavená max. do 30 dní odo dňa od jej uplatnenia

Na priebeh vybavovania Vašej reklamácie sa môžete kedykoľvek spýtať našej e-mailovej adrese prípadne telefonicky.

Po vybavení Vašej reklamácie Vám bude tovar odoslaný späť na Vašu adresu.

Adresa: HM PRINT s.r.o.

Hlavná 81

080 01 Prešov

Kontakt : 0902 304 518